Call for papers

การเสนอบทความวิจัยและการนำเสนอผลงาน

มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และรูปแบบการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ดังนี้
1. บทความวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือการประชุมวิชาการที่อื่น และเป็นผลงานใน 3 กลุ่มสาขา คือ
- กลุ่มภาษา
- กลุ่มมนุษยศาสตร์
- กลุ่มสังคมศาสตร์
2. การนำเสนอผลงานให้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที
3. บทความฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings ของการประชุม

การจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย
การจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย มีรูปแบบดังนี้
1.  ความยาวของต้นฉบับ  12 - 15  หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK  16
โดยใช้ไฟล์ word
2.  เนื้อหาของบทความ  ประกอบด้วย
2.1  ชื่อบทความ  (Title)  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.2  ชื่อผู้เขียน  (Authors)   ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
โดยระบุสถานะผู้เขียน ตำแหน่งทางวิชาการ  และสถานที่ทำงาน (เฉพาะภาษาไทย) ที่เชิงอรรถ  (Footnote) 
2.3  บทคัดย่อ  (Abstract)  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภาษาละไม่เกิน  250  คำ 
2.4  คำสำคัญ  (Keyword)  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จำนวน  3-5  คำ
2.5  ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
-  บทนำ
-  วัตถุประสงค์
-  การทบทวนวรรณกรรม
-  วิธีการวิจัย
-  ผลการวิจัย
-  อภิปรายผล
-  ข้อเสนอแนะการวิจัย
-  กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
-  รายการอ้างอิง  (ใช้ตามแบบ  APA) *** Download รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง ***
3.  การตั้งค่าหน้ากระดาษพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ระยะบรรทัด 1 เท่า (Single space) พร้อมระบุเลขหน้า ตั้งระยะขอบกระดาษบนและล่าง ซ้ายและขวา 2.5 ซม. (1 นิ้ว)
4. รูปแบบการจัดหน้าเนื้อหาในบทความ *** Template บทความ ***

เนื้อหา ชิดขอบ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร
ชื่อบทความ กลางหน้ากระดาษ หนา TH SarabunPSK 18
ชื่อผู้เขียน ชิดขวา ปกติ TH SarabunPSK 14
บทคัดย่อ ชิดซ้าย หนา TH SarabunPSK 16
เนื้อหาบทคัดย่อ จัดพอดีหน้า ปกติ TH SarabunPSK 16
คำสำคัญ - ปกติ TH SarabunPSK 14
หัวข้อย่อย ย่อหน้า หนา TH SarabunPSK 16
เนื้อหาบทความ จัดพอดีหน้า ปกติ TH SarabunPSK 16
การเน้นความในบทความ - หนา TH SarabunPSK 16
ข้อความในตาราง - ปกติ TH SarabunPSK 14
ข้อมูลสำคัญ
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
โดยนำเสนอบทความ
วันที่ 15 ม.ค. 61 – 25 เม.ย. 61 

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
โดยไม่นำเสนอบทความ
วันที่ 15 ม.ค. 61 – 31 พ.ค. 61  

วันสุดท้ายของการรับบทความ
ฉบับแก้ไข
ภายในวันที่  15 พ.ค. 61   

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้นำเสนอบทความ
วันที่  31 พ.ค. 61  

นำเสนอบทความ
วันที่  8  มิ.ย. 61