คณะกรรมการดำเนินงาน

  ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณะกรรมการดำเนินงาน

1. รองศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์  เกษมศุข                   

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์  สิทธิ์ศิรอรรถ                

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์                 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

4. รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา  แก้วคัลณา                   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำทิพย์  วิภาวิน                    

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรุตม์  บุญศรีตัน                    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมเดือน  โพธิสุวรรณ             

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด  อินทจามรรักษ์           

มหาวิทยาลัยนเรศวร

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเลิศ  วิเศษปรีชา              

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ                               

มหาวิทยาลัยรังสิต

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวร  จะนู                      

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

12. รองศาสตราจารย์ ดร. มัทนา  เกษกมล                   

มหาวิทยาลัยบูรพา

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ  สาโรจน์            

มหาวิทยาลัยบูรพา

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชฎิล  พิศาลพงศ์           

มหาวิทยาลัยบูรพา

15. ดร. ณัฐภัทร  พัฒนา                                       

มหาวิทยาลัยบูรพา

16. ดร. กังวาฬ  ฟองแก้ว                                      

มหาวิทยาลัยบูรพา

17. ดร. ณัฐา  ค้ำชู                                             

มหาวิทยาลัยบูรพา

18. ดร. บุญเลิศ  ยองเพ็ชร                                     

มหาวิทยาลัยบูรพา

19. ดร. ศักดินา  บุญเปี่ยม                                     

มหาวิทยาลัยบูรพา

20. ดร. ศศิวุฑฒิ์  วงษ์มณฑา                                  

มหาวิทยาลัยบูรพา

21. ดร. ธนิต  โตอดิเทพย์                                      

มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลสำคัญ
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
โดยนำเสนอบทความ
วันที่ 15 ม.ค. 61 – 25 เม.ย. 61 

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
โดยไม่นำเสนอบทความ
วันที่ 15 ม.ค. 61 – 31 พ.ค. 61  

วันสุดท้ายของการรับบทความ
ฉบับแก้ไข
ภายในวันที่  15 พ.ค. 61   

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้นำเสนอบทความ
วันที่  31 พ.ค. 61  

นำเสนอบทความ
วันที่  8  มิ.ย. 61