องค์ปาฐก
ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลสำคัญ
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
โดยนำเสนอบทความ
วันที่ 15 ม.ค. 61 – 25 เม.ย. 61 

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
โดยไม่นำเสนอบทความ
วันที่ 15 ม.ค. 61 – 31 พ.ค. 61  

วันสุดท้ายของการรับบทความ
ฉบับแก้ไข
ภายในวันที่  15 พ.ค. 61   

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้นำเสนอบทความ
วันที่  31 พ.ค. 61  

นำเสนอบทความ
วันที่  8  มิ.ย. 61