วิธีการสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม/ ส่งบทความ

- ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม/ส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561 ระบบรองรับการใช้งานจากโปรแกรม Google Chrome และ โปรแกรม Mozilla Firefox โดยจะต้อง Login ด้วย Gmail ก่อนจะกรอกข้อมูลในแบบตอบรับข้างล่างนี้
แบบตอบรับผู้นำเสนอบทความ (สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
  1. อาจารย์ประจำ/บุคลากร
  2. นิสิตบัณฑิตศึกษา
แบบตอบรับผู้นำเสนอบทความ (นอกสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
  1. บุคคลทั่วไป (อาจารย์และนักวิจัยอิสระ)
 

2. นิสิตบัณฑิตศึกษา

แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอบทความ
***สำหรับเจ้าหน้าที่***
หมายเหตุ หากท่านไม่ได้รับการตอบรับยืนยันการได้รับบทความภายใน 3 วันทำการ กรุณาติดต่อ
นางสาวพัชรินทร์  พาหิรัญ เบอร์โทรศัพท์ 038-102346

กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความ

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
1. กำหนดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม โดยนำเสนอบทความ
   (พร้อมส่งบทความฉบับเต็มและแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน)
วันที่ 15 มกราคม – 25 เมษายน 2561
2. กำหนดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม โดยไม่นำเสนอบทความ วันที่ 15 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2561
3. วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับแก้ไข วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบทความ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
5. นำเสนอบทความ วันที่ 8 มิถุนายน 2561

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการเข้าร่วม อัตราค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอบทความ

บุคคลภายนอก : 2,000 บาท/เรื่อง

บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนองานเพื่อสำเร็จการศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมการประชุมโดยไม่นำเสนอบทความ **ไม่เสียค่าใช้จ่าย**

หมายเหตุ

1. เมื่อมีการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ทางผู้จัดงานจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ
3. สำหรับผู้ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความ  ติดต่อรับใบสำคัญรับเงินได้ในวันงานสำหรับผู้ไม่ได้รับการพิจารณา  ทางผู้จัดงานจะจัดส่งให้ภายหลังจากวันที่  8  มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

การชำระค่าลงทะเบียน

 1. ให้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน หมายเลขบัญชี  386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว แจ้งโอนเงินที่แบบฟอร์มออนไลน์ โดยสแกนหลักฐานการโอนเงินและกรอกรายละเอียดวันในการโอนเงิน