กำหนดการ
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 12 
“ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
“Glocalism in Humanities and Social Sciences”
วันศุกร์ที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2561
ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน
 วันศุกร์ที่   8  มิถุนายน  พ.ศ. 2561
08.30 - 08.50 น.  
ลงทะเบียน              
08.50 - 09.10 น.  

ผู้ดำเนินรายการ 2 ท่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิวุฑฒิ์  วงษ์มณฑา
และ ดร. ณัฐา  ค้ำชู ดำเนินรายการเพื่อเปิดการประชุม

กล่าวรายงานโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด  บุญเกิด  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

กล่าวเปิดการประชุมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา            

09.10 - 09.20 น.  
การแสดงชุดเปิดงาน           
09.20 - 12.20 น. 

ปาฐกถาพิเศษ ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์:
Glocalism in Humanities and Social Sciencesโดย ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.20 - 13.00 น.   

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.   

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ดำเนินรายการประจำกลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มภาษา จำนวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มมนุษยศาสตร์ จำนวน 3 กลุ่ม
- กลุ่มสังคมศาสตร์ จำนวน 4 กลุ่ม

16.00 - 16.30 น. 
พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการบรรยาย
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ข้อมูลสำคัญ
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
โดยนำเสนอบทความ
วันที่ 15 ม.ค. 61 – 25 เม.ย. 61 

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
โดยไม่นำเสนอบทความ
วันที่ 15 ม.ค. 61 – 31 พ.ค. 61  

วันสุดท้ายของการรับบทความ
ฉบับแก้ไข
ภายในวันที่  15 พ.ค. 61   

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้นำเสนอบทความ
วันที่  31 พ.ค. 61  

นำเสนอบทความ
วันที่  8  มิ.ย. 61