กำหนดการ
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 12 
“ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
“Glocalism in Humanities and Social Sciences”
วันศุกร์ที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2561
ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน
 วันศุกร์ที่   8  มิถุนายน  พ.ศ. 2561
08.30 - 08.45 น.  
ลงทะเบียน              
08.45 - 09.15 น.

กล่าวเปิดการประชุม โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา / กล่าวรายงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด  บุญเกิด  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

09.15 - 12.15 น. 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
“Glocalism in Humanities and Social Sciences”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.15 - 13.15 น.   
พักกลางวัน
13.15 - 16.00 น.   
การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16.00 - 16.30 น. 
พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการประชุม โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด  บุญเกิด  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / พิธีเปิดการประชุม

หมายเหตุ        รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการบรรยาย
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ข้อมูลสำคัญ
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
โดยนำเสนอบทความ
วันที่ 15 ม.ค. 61 – 25 เม.ย. 61 

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
โดยไม่นำเสนอบทความ
วันที่ 15 ม.ค. 61 – 31 พ.ค. 61  

วันสุดท้ายของการรับบทความ
ฉบับแก้ไข
ภายในวันที่  15 พ.ค. 61   

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้นำเสนอบทความ
วันที่  31 พ.ค. 61  

นำเสนอบทความ
วันที่  8  มิ.ย. 61