** ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 12 ช่วงเช้า

** ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 12 ช่วงเช้า

** ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 12 ช่วงบ่าย

** ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร

**บทความตามห้องนำเสนอบรรยาย

**ลําดับการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

**เอกสารประกอบการลาราชการ

กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความ