*** สายด่วนกิจการนิสิต รับร้องเรียน ติดต่อประสานงานเรื่องนิสิตและผู้ปกครอง โทร. 0-3810-2315 หรือ 08-1945-0245 ***

Hot NEWS


       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 13 ตุลาคม พ.ศ.2560
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
       ข้อมูลการรับเข้าศึกษาวิชาโท สำหรับนิสิตภาคปกติ (หลักสูตร พ.ศ.2554 นิสิตรหัส 58)
       การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

       สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php
       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0" ในวันที่ 4 - 5 พ.ย. 60 ภายในวันที่ 25 ต.ค. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.western.ac.th
       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายในวันที่ 10 ต.ค. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ research.buu.ac.th/web2015/?page_id=194
       คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยต้นฉบับเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy: JEMS) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://econ.src.ku.ac.th/jems
       บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of community Development Research (Humanities and Social Sciences) (JCDR-HS) และสามารถดาวน์โหลดบทความของวารสารได้ที่ www.journal.nu.ac.th
       กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mscjournal.sru.ac.th
       ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.rmutp.ac.th
       การให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ผู้สนใจเสนอขอรับทุนสามารถส่งแบบคำขอรับทุนฉบับสมบูรณ์มายังงานจัดการเรียนการสอน ภายในวันที่ 30 พ.ย. 60 *** Download แบบฟอร์มได้ที่นี่ ***
       มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ttsf.or.th ภายในวันที่ 15 ต.ค. 60
       สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 ในหัวข้อ "สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0" ในวันที่ 18 ม.ค. 61 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://social.crru.ac.th ภายในวันที่ 15 ต.ค. 60
       ม.รังสิต ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS)โดยจะเปลี่ยนชื่อวารสารเป็น JOURNAL OF CURRENT SCIENCE AND TECHNOLOGY (JCST) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rjas.rsu.ac.th
       สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญผุ้สนใจส่งบาทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร International Journal of East Asian Studies ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asia.tu.ac.th
       สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://council.buu.ac.th/?value=reg&year=current

       รายงานการวิจัยเรื่อง "สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง" โดย ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว และคณะ สนับสนุนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ UNDP
       การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
       การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
       การให้ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
       หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนรางวัลสำหรับนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
       หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการไปร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
       ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี 2558

       ภาควิชาภาษาไทย ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
       ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา
       ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา


© 2012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2336
HUSO Camera