ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ // *** สายด่วนกิจการนิสิต รับร้องเรียน ติดต่อประสานงานเรื่องนิสิตและผู้ปกครอง โทร. 0-3810-2315 หรือ 08-1945-0245 ***
Hot NEWS


  ข้อมูลกำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS 62)   ข้อมูลการรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน Erasmus Mundus ประจำปีการศึกษา 2019/2020

ขอให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการประจำปีงบประมาณ2562 ครั้งที่ 3

ประกาศทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีงบประมาณ2561


      ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย (อาจารย์) พ.ศ.2561
      การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน พ.ศ. 2561
      ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย (สายสนับสนุน) พ.ศ.2561
      หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนรางวัลสำหรับนักวิจัย พ.ศ. 2561
      หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการไปร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561
      การให้ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ. 2561
      หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
      ประกาศการขอใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยและการบริการวิชาการ พ.ศ. 2561
    

ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก (สอนภาษาฝรังเศส)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก

ประกาศผลการสอบคัดลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์

ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก (สอนภาษาจีน)© 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2336
HUSO Camera