ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ // *** สายด่วนกิจการนิสิต รับร้องเรียน ติดต่อประสานงานเรื่องนิสิตและผู้ปกครอง โทร. 0-3810-2315 หรือ 08-1945-0245 ***
Hot NEWS
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการประจำปีงบประมาณ2562 ครั้งที่ 1

ประกาศทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีงบประมาณ2561

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาต

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System

วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจัดให้มีการมอบรางวัล PTIT Awards แก่อาจารย์หรือครูปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปี 2561 - 2563

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ


      ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย2561
      ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน2561
      ประกาศทุนอุดหนุนรางวัลสำหรับนักวิจัย2561
      ประกาศทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย2561
      ประกาศทุนอุดหนุนการไปร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ2561
    

 

ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก (สอนภาษาฝรังเศส)© 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2336
HUSO Camera