สภามหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา // ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์
Hot NEWS


  ข้อมูลกำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS 62)   ข้อมูลการรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน จัดทำโดย กสทช.

ประกาศทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีงบประมาณ2562

ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561


      ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย (อาจารย์) พ.ศ.2561
      การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน พ.ศ. 2561
      ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย (สายสนับสนุน) พ.ศ.2561
      หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนรางวัลสำหรับนักวิจัย พ.ศ. 2561
      หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการไปร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561
      การให้ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ. 2561
      หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
      ประกาศการขอใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยและการบริการวิชาการ พ.ศ. 2561
    

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก (สอนภาษาจีน)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก (สอนภาษญี่ปุ่น)© 2019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2336
HUSO Camera