ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ // *** สายด่วนกิจการนิสิต รับร้องเรียน ติดต่อประสานงานเรื่องนิสิตและผู้ปกครอง โทร. 0-3810-2315 หรือ 08-1945-0245 ***
Hot NEWS
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

ประกาศทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีงบประมาณ2561

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาต

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System

วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจัดให้มีการมอบรางวัล PTIT Awards แก่อาจารย์หรือครูปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปี 2561 - 2563

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมการวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทุนวิจัย JSPS ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงการ "จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง"

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี2561

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง2561 The 9th TCU International e-learning Conference 2018 MOOCs and Beyond-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


      ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย2561
      ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน2561
      ประกาศทุนอุดหนุนรางวัลสำหรับนักวิจัย2561
      ประกาศทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย2561
      ประกาศทุนอุดหนุนการไปร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ2561
    

 

ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก (สอนภาษาฝรังเศส)

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ประกาศผลคัดเลือกอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย

ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก (สอนภาษาญี่ปุ่น)

  ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 

© 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2336
HUSO Camera