*** สายด่วนกิจการนิสิต รับร้องเรียน ติดต่อประสานงานเรื่องนิสิตและผู้ปกครอง โทร. 0-3810-2315 หรือ 08-1945-0245 *** 
  

Hot NEWS
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
       ข้อมูลการรับเข้าศึกษาวิชาโท สำหรับนิสิตภาคปกติ (หลักสูตร พ.ศ.2554 นิสิตรหัส 58)
       การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

       วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 - 6 ก.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-2188230
       วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ดำเนินการอย่างไร คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยจึงเป็นที่เชื่อถือ" ระหว่างวันที่ 7 - 8 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-2188230
       สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 21 ก.ค. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://neunic2017.neu.ac.th ภายในวันที่ 27 มิ ย. 60
       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นภาครัฐ "Research Gateway" เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone โดนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
       สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง Interrogating Professional Development in ELT: Challenges and Oppotunities for the Teacher ในวันที่ 14 ก.ค. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th/research ภายในวันที่ 7 ก.ค. 60
       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิ ย. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.buu.ac.th
       สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 26 - 27 ก.ค. 60 โดยสมัครได้ถึงวันที่ 14 ก.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-203331, 089-7141177
       คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ/วิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "ศิลปกรรมสาร" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-696-6249
       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academics.trf.or.th
       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-564-7000 ต่อ 1140
       กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2562 โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัยพร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายในวันที่ 30 มิ ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2247-0013 ต่อ 1309
       วิทยาลัยนานาชาติ ม.นเรศวร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 2017 International Conference on Business Management and Social Science ICBMSS" ระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nuic.nu.ac.thnuic2016/en/icbmss ภายในวันที่ 30 มิ ย. 60
       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนักวิจัย/นักประดิษฐ์นำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiinvention.nrct.go.th
       สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนของสำนักงานฯ ภายในวันที่ 28 ก.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-6554-1663
       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trf.or.th
       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร "ทุนนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน และ "ทุน NSTDA Chair Professor" ประจำปี 2560 จำนวน 1 ทุน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA/ ภายในวันที่ 30 มิ ย. 60
       คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 หัวข้อ "ยุทธศาสตร์การบริหารสู่วิถีการพัฒนาสังคมอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน" ในวันที่ 15 ก.ค. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ssde.nida.ac.th ภายในวันที่ 30 มิ ย. 60
       คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iclc.nida.ac.th ภายในวันที่ 2 ต.ค. 60

       ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้อง QS2-103
       ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัด "โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ : วันบูรพาภาษาไทย" ในหัวข้อ "ตามรอยพระราชารำลึกพระมหากรุณาธิคุณ" ในวันที่ 17 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมที่ ภาควิชาภาษาไทย โทร.0-3810-2314

       การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
       การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
       การให้ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
       หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนรางวัลสำหรับนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
       หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการไปร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
       ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี 2558

       ภาควิชาประวัติศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา
       ภาควิชาภาษาไทย ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา
       ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ระดับปริญญาเอก 1 อัตรา


© 2012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2336
HUSO Camera