ขอให้นิสิต ที่ลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (http://assess.buu.ac.th/new/) ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 // *** สายด่วนกิจการนิสิต รับร้องเรียน ติดต่อประสานงานเรื่องนิสิตและผู้ปกครอง โทร. 0-3810-2315 หรือ 08-1945-0245 ***
Hot NEWS

       ขอให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม พ.ศ.2560

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 11-13พฤษภาคม 2561 ณ The Royale Chulan Kuala Lumpur,Malaysia ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15มกราคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่ http://ichiss.upnm.edu.my/index.php
  การแจ้งนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่2 ประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nrct.go.th และ http://www.inventorday.nrct.go.th
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561"
ประกาศเปิดรับสมัคร "ทุนวิจัย คปภ. ต่อยอด" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2560 สนใจสมัครได้ที่ http://rgjadvanced.trf.or.th หรือ http://rgj.trf.or.th

สภาปัญญาสมาพันธ์กำหนดจัดงานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ในหัวข้อเรื่อง ดัชนีประสิทธิผลการพัฒนาระหว่างประเทศ ในวันพฤหัสบดี ที่23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทสุขุมวิท 20 ผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคุณนฤมล ตั้งอุดมเจริญชัย โทร 084-522-4424 http://www.wisdomcouncilthailand.com/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏบัติ ICH-GCP ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 หอประชุมธำรง บัวศรี ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.thaimedresnet.org/index.php/training/
   มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมทางวิชาการนานาชาติ IFFA2018 หัวข้อ "นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชียแนวโน้มใหม่ของนวัตกรรมงานวิจัยการตลาด" ในวันที่ 22-24 ม.ค. 61 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.iffa.up.ac.th
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ https://research.wu.ac.th
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาิติ ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิ.ย. 61 ณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eau.ac.th
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trf.or.th/ หรือ http://rri.trf.or.th/
      วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ "CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ในวันที่ 16 ก.พ. 61 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sct.ac.th
       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 24 พ.ย. 60 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 26 ม.ค. 61 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2610 5330
       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (CRCT - CASS ประจำปี 2561) ภายในวันที่ 22 ธ.ค. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th


       รายงานการวิจัยเรื่อง "สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง" โดย ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว และคณะ สนับสนุนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ UNDP
       การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
       การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
       การให้ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
       หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนรางวัลสำหรับนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
       หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการไปร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
       ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี 2558

       ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์
       ยกเลิกประกาศรับสมัครอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
      ภาควิชาภาษาไทย ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา


© 2012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2336
HUSO Camera