ขอให้นิสิต ที่ลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (http://assess.buu.ac.th/new/) ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม พ.ศ.2561 // ***ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ // *** สายด่วนกิจการนิสิต รับร้องเรียน ติดต่อประสานงานเรื่องนิสิตและผู้ปกครอง โทร. 0-3810-2315 หรือ 08-1945-0245 ***
Hot NEWS


  ข้อมูลกำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS 62)   ข้อมูลการรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

บันทึกรายการเพื่อหักลดหย่อนภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการประจำปีงบประมาณ2562 ครั้งที่ 1

ประกาศทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีงบประมาณ2561

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาต


      ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย (อาจารย์) พ.ศ.2561
      การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน พ.ศ. 2561
      ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย (สายสนับสนุน) พ.ศ.2561
      หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนรางวัลสำหรับนักวิจัย พ.ศ. 2561
      หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการไปร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561
      การให้ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ. 2561
      หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
      ประกาศการขอใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยและการบริการวิชาการ พ.ศ. 2561
    

 

ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก (สอนภาษาฝรังเศส)

ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์© 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2336
HUSO Camera