ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หน้าห้องงานจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา // ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ // *** สายด่วนกิจการนิสิต รับร้องเรียน ติดต่อประสานงานเรื่องนิสิตและผู้ปกครอง โทร. 0-3810-2315 หรือ 08-1945-0245 ***
Hot NEWS
      เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 online

ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

การแจ้งนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี2561

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง2561 The 9th TCU International e-learning Conference 2018 MOOCs and Beyond-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ดูรายละเอียดที่ http://icbir.tni.ac.th/2018

มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 " ในหัวข้อ "นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก" ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rtunc2018.rtu.ac.th

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.onesqa.or.th

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561"
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาิติ ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิ.ย. 61 ณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eau.ac.th
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trf.or.th/ หรือ http://rri.trf.or.th/

      ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย2561
      ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน2561
      ประกาศทุนอุดหนุนรางวัลสำหรับนักวิจัย2561
      ประกาศทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย2561
      ประกาศทุนอุดหนุนการไปร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ2561
    

  ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก (สอนภาษาฝรังเศส)

ประกาศผลคัดเลือกอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย

ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก (สอนภาษาญี่ปุ่น)

   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี
   ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
    ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์


© 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2336
HUSO Camera