*** สายด่วนกิจการนิสิต รับร้องเรียน ติดต่อประสานงานเรื่องนิสิตและผู้ปกครอง โทร. 0-3810-2315 หรือ 08-1945-0245 ***

Hot NEWS


       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
       ข้อมูลการรับเข้าศึกษาวิชาโท สำหรับนิสิตภาคปกติ (หลักสูตร พ.ศ.2554 นิสิตรหัส 58)
       การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสรรที่พักอาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร จำนวน 1 ห้อง บุคลากรที่สนใจสามารถขอแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ งานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 31 ส.ค. 60
       การให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ผู้สนใจเสนอขอรับทุนสามารถส่งแบบคำขอรับทุนฉบับสมบูรณ์มายังงานจัดการเรียนการสอน ภายในวันที่ 30 พ.ย. 60 *** Download แบบฟอร์มได้ที่นี่ ***
       มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ttsf.or.th ภายในวันที่ 15 ต.ค. 60
       สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 ในหัวข้อ "สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0" ในวันที่ 18 ม.ค. 61 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://social.crru.ac.th ภายในวันที่ 15 ต.ค. 60
       ม.รังสิต ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS)โดยจะเปลี่ยนชื่อวารสารเป็น JOURNAL OF CURRENT SCIENCE AND TECHNOLOGY (JCST) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rjas.rsu.ac.th
       สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญผุ้สนใจส่งบาทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร International Journal of East Asian Studies ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asia.tu.ac.th
       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 31 ส.ค. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th
       ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผุ้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนัลสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th ภายในวันที่ 31 ส.ค. 60
       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของ 12 ศูนย์วิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/forms/tmsGIfJhoLxH60Ic2 ภายในวันที่ 18 ส.ค. 60
       สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://council.buu.ac.th/?value=reg&year=current
       สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญผู้สนใจนำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครบ 113 ปี และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 "การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" ในวันที่ 19 - 20 ธ.ค. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research ภายในวันที่ 30 ก.ย. 60
       งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา ม.บูรพา ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในวันที่ 23 ส.ค. 60 Download เอกสารได้ที่ http://research.buu.ac.th/web2015/?page_id=795
       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการวิจัย "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 - 4 ส.ค. 60 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 - 18 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2880 8655
       ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education" ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธ.ค. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.psued.org ภายในวันที่ 15 ก.ย. 60
       ม.ราชพฤกษ์ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://e-journal.rpu.ac.th
       วิทยาลัยนานาชาติ ม.นเรศวร ขอเชิญผู้สนใจส่างบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS" ระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/icbmss ภายในวันที่ 18 ส.ค. 60
       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 ก.ค. 60 และวันที่ 8 ก.ย. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2102
       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2561 (FY2018) ในสาขา Social Sciences and Humanities และ Natural Sciences โดยส่งใบสมัครไปยังกองการต่างประเทศได้ถึงวันที่ 6 ก.ย. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th
       วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 - 6 ก.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-2188230
       คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iclc.nida.ac.th ภายในวันที่ 2 ต.ค. 60

       ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัด "โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ : วันบูรพาภาษาไทย" ในหัวข้อ "ตามรอยพระราชารำลึกพระมหากรุณาธิคุณ" ในวันที่ 17 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมที่ ภาควิชาภาษาไทย โทร.0-3810-2314

       รายงานการวิจัยเรื่อง "สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง" โดย ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว และคณะ สนับสนุนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ UNDP
       การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
       การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
       การให้ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
       หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนรางวัลสำหรับนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
       หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการไปร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
       ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี 2558

       ภาควิชาภาษาไทย ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา
       ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ระดับปริญญาเอก 1 อัตรา
       ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา


© 2012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2336
HUSO Camera