โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพการศึกษา

(ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา และ Workshop จัดทำ SAR ภาควิชาและหน่วยงาน)

 

                ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้กำหนดให้ สถาบันการศึกษาจัดทำการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปีเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ทุก 5 ปี  ดังนั้นทุกส่วนงานในสถาบันการศึกษาควรทราบถึงแนวทางการประเมินตนเองและการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานของตนเองให้สอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.

                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองมาตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา  และมีกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้ความรู้แก่บุคลากรในคณะฯ  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยเฉพาะบุคลากรใหม่ที่จำเป็นต้องทราบแนวคิดความเป็นมาและความสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานที่ตนสังกัด   และสามารถมีส่วนร่วมในด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

                หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดทำ SAR รอบประเมินปีการศึกษา 2551 ของภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณบดี เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพต่อไป

               

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรทุกสายงาน

2.       เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551

 ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 35 คน

2. ผลสำรวจความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่า 3.5

กลุ่มเป้าหมาย

1.       บุคลากรใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม รับความรู้เรื่องการประกันคุณภาพศึกษาของคณะ

2.       คณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพและผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา ศูนย์ และสำนักคณบดี

3.       บุคลากรของคณะที่สนใจ

  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.       บุคลากรทั้งใหม่และเก่าทุกสายงาน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

2.       ภาควิชา ศูนย์ และสำนักงานคณบดี  เข้าใจแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551 และได้เขียน SAR ของหน่วยงานจริง โดยอ้างอิงเอกสารหลักฐานจากระบบ SAR Online คณะ

 

วัน – เวลา – สถานที่

                4  มิถุนายน 2552  เวลา 8.30น.-16.00น.  ห้องประชุม QS2-202 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (QS2-408)

 

งบประมาณ

 

ลำดับ

รายการ

ค่าใช้จ่าย

(in-cash)

มูลค่า

(in-kind)

รวม

 

ก่อนจัด

 

 

 

1

ค่าเอกสาร 40 คน ๆ ละ 25 บาท

 

1,000

1,000

2

ค่าห้องอบรม

 

 

 

 

QS2-202  ครึ่งวัน

 

660

660

 

QS2-408 4 ชั่วโมง

 

2,400

2,400

 

ระหว่างจัด

 

 

 

3

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท

2,000

 

2,000

4

ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน ๆ ละ 100 บาท

4,000

 

4,000

5

ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ชั่วโมง ๆ ละ 400 บาท 6 ชั่วโมง

 

2,400

2,400

6

ค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการ

 

300

300

7

เบ็ดเตล็ด

500

 

500

8

ค่าประเมินผลแบบประเมิน

 

500

500

 

รวม

6,500

7,260

13,760

จำนวนเงินที่ใช้จ่ายจริง (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ

 

 

กำหนดการอบรม

เวลา

หัวข้อกิจกรรม

08.30 – 09.00 น. 

ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. 

พิธิเปิด

09.15 – 10.45 น. 

บรรยายเรื่อง “แนวคิดความเป็นมาองค์การประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ”  (อาจารย์พรทิพย์  พันธุ์ยุรา)  ณ. ห้องประชุม QS2-202

10.45 – 11.00 น. 

รับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น. 

แนวทางการเขียนและลงมือเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ของภาควิชา ศูนย์ และสำนักคณบดี โดยอ้างอิงข้อมูลหลักฐานเอกสารจากระบบ SAR Online ของคณะ  (นายอิทธิพัทธ์  โยธะพันธ์ และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพคณะ) ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (QS2-408)

12.00 – 13.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น. 

แนวทางการเขียนและลงมือเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ของภาควิชา ศูนย์ และสำนักคณบดี(ต่อ) ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (QS2-408)

15.30 – 16.00 น. 

สรุปการจัดทำ Work Shop

16.00 น.               

พิธีปิด