ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร

ผู้รับผิดชอบ : งานสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 2336