ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานประกอบด้วย 1) ข่าวรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 2) ข่าวรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ : งานบุคคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 2311