สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเป็นมา (History)

สาขาวิชาไทยศึกษา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2544 ในลักษณะปริญญาโทควบปริญญาเอก ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 1 เมื่อพ.ศ. 2549  โดยแยกปริญญาโท และปริญญาเอกออกจากกัน กล่าวได้ว่าปริญญาเอกมีนิสิตลงทะเบียนเรียนครั้งแรกในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 นี้ หลักสูตรได้ปรับปรุงอีก 2 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ตามลำดับ

ปรัชญา (Philosophy)

ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับภูมิภาคของสังคมไทยและสังคมโลก และผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางไทยศึกษา เพื่อพัฒนาภูมิภาคตะวันออกด้วยการแสวงหาความรู้การวิจัย การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับภูมิภาคของสังคมไทยและสังคมโลก

พัฒนาโดย นายอิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ มีนาคม 2561