RELIGION & PHILOSOPHY

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
NExt

ติดตามข่าวสาร

Follow the news

บุคลากร

personnel

อาจารย์ประจำ

ดร.ขันทอง  วิชาเดช

หัวหน้าภาค

ดร.สกุล  อ้นมา

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.บุญรอด  บุญเกิด

อาจารย์ประจำ

ผศ.ปัทวี  สัตยวงศ์ทิพย์

อาจารย์ประจำ

ดร.บุญเลิศ  ยองเพ็ชร

อาจารย์ประจำ

ดร.รุ่งนิภา  เหลียง

อาจารย์ประจำ

ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ

อาจารย์ประจำ

ดร.พิชญรัตน์  เหมนาไลย

อาจารย์ประจำ

อ.เจตน์  ตันติวณิชชานนท์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พิเศษ

ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา

อาจารย์พิเศษ

ดร.ภาศิณี  โกมลมิศร์ 

อาจารย์พิเศษ

ดร.ฐานชน  จันทร์เรือง

อาจารย์พิเศษ

เจ้าหน้าที่

นางสาวสถาพร ไปเหนือ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติภาควิชา

Department history

 • 2539-2541

      มหาวิทยาลัยบูรพาตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 

             รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ทานตวณิช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในขณะนั้น ได้นำเสนอ หลักสูตรศาสนาและปรัชญาต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อปรับเข้ากลางแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ในปีการศึกษา 2539
            ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดรับนิสิตเอกสาขาศาสนาและปรัชญา ได้ในปีการศึกษา 2541 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการรับผิดชอบพิจารณาร่างหลักสูตร ซึ่งการร่างหลักสูตรได้ผ่านรองคณบดี ฝ่ายวิชาการมาหลายท่าน เช่น อาจารย์ธงชัย อรรจนพงศา อาจารย์ฉัฐมา อาษารัฐ และ รองศาสตราจารย์นฤมล ลี้ปิยะชาติ

 • 2542-2545

       ปรับหลักสูตรใหม่และเปิดสอนระดับวิชาโท

           ในปี พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารย์สมชาย เดชะพรหมพันธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แต่งตั้งให้ อาจารย์วิชัย กุลษาบาล รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปรับหลักสูตรใหม่และเปิดสอนระดับวิชาโท
             ในปีการศึกษา 2543 ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิชาเอกสาขาศาสนาและปรัชญาร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา บูรณเดชาชัย จนเปิดรับนิสิตวิชาเอกสาขาเอกศาสนาและปรัชญารุ่นแรกได้ในภาคต้น ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา รับนิสิตจำนวน 30 คน และเปิดรับรุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2545 จำนวน 30 คน

 • 2546-2551

  ได้มีการแต่งตั้ง

            ในปี พ.ศ. 2546 ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งให้ ผศ. ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ให้มาดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
            จนกระทั่งปี พ.ศ. 2550 ทางสาขาวิชาได้มีการคัดเลือกให้ ดร. บุญรอด บุญเกิด เข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาแทน ปัจจุบันสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ยกสถานภาพจากสาขาวิชา เป็น ภาควิชา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 .โดย ดร.บุญรอด บุญเกิด ได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญาเป็นคนแรก

 •   2552

      ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ได้เปิดภาคพิเศษ

            ในปี พ.ศ. 2552 ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ได้เปิดภาคพิเศษหลักสูตรศาสนาและปรัชญา เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นิสิตได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และนำไปประกอบอาชีพ นอกจากนี้ทางภาควิชายังได้เตรียมร่างหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาปรัชญา เพื่อเปิดรับนิสิตที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษา ทางด้านปรัชญาต่อไป
     ปัจจุบันภาควิชาศาสนาและปรัชญา มีการเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาศาสนาและปรัชญา จำนวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท สาขาศาสนาและปรัชญา จำนวน 1 หลักสูตร


     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

Download