ขอบข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบจัดระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น พัฒนาระบบ SAR Online พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเลกทรอนิกส์ จัดอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของคณะ ประกอบด้วย 13 หน่วยงาน ได้แก่ 10 ภาควิชา 1 สาขาวิชา 1 ศูนย์(ศูนย์เกาหลีศึกษา) และสำนักงานคณบดีข่าวประชาสัมพันธ์

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑