คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

ประธาน

ดร. สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ชารี มณีศรี
รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี นนทศักดิ์
นางสาววรดา ชำนาญพืช

กรรมการ

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์ชญา มหาขันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม

2) นางสาวโชติกา เตชะนิยม

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ 

3) นางสาวศริญญา ขวัญทอง

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4) นางสาวพนุชดา เจริญชัย

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

5) นางศรัญญา ประสพชิงชนะ

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

6) นางพรทิพย์ พันธุ์ยุรา

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา

7) นางสาวศิริวรรณ สมนึก

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลชนก เศรษฐบุตร

หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์

9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลชนก เศรษฐบุตร

หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์

10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

11) รองศาสตราจารย์สุกัญญา บูรณเดชาชัย

รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร/

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

12) นางกนกพร ตันวัฒนะ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ

13) นางสาวสุชาดา ธรรมโชติ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยกรรมการเลขานุการ