ผู้บริหาร

ผู้บริหาร​

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร. กนกพร ตันวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันท์ชญา มหาขันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
ดร. โชติกา เตชะนิยม
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และบริการวิชาการ
อาจารย์ศริญญา ขวัญทอง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ดร. สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม