ข่าววิจัย

ข่าววิจัย

ข่าววิจัยประกอบด้วย 1) ข่าวทุนวิจัย 2) ข่าวการประชุมวิชาการ 3 )ข่าวผลงานวิจัยและนวัตกรรม 4) ข่าวอื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ : งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 2337