แบบฟอร์มงานส่งเสริมการวิจัย

งานส่งเสริมการวิจัย

โครงสร้างงาน

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 1. บันทึกขอรับทุนอุดหนุนรางวัลสำหรับนักวิจัย2563
 2. แบบขอรับทุนอุดหนุนรางวัลสำหรับนักวิจัย2563
 3. บันทึกขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินส่วนกลาง2563
 4. บันทึกขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินภาควิชา2563
 5. แบบขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย2563
 6. แบบขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน2563
 7. บันทึกขอรับประกาศทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย2563
 8. แบบขอรับทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย2563
 9. บันทึกขอรับประกาศทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและไปร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ2563
 10. แบบคำขอรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและไปร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ2563
 11. แบบฟอร์มใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย และการบริการวิชาการ-ศูนย์ภาษา
 12. บันทึกขอขยายเวลาการทำงานวิจัย
 13. บันทึกส่งเผยแพร่งานวิจัย
 14. บันทึกส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์
 15. บันทึกส่งรูปเล่มให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
 16. ภาคผนวก1