ข่าวนิสิต

ข่าวนิสิต

ข่าวนิสิตประกอบด้วย 1) ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2 ) ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนิสิต

ผู้รับผิดชอบ : งานพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 2386