ข้อมูลองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ปีการศึกษา 2551

ระบบและกลไกด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ปีการศึกษา 2551(1มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน่วยกิจการนิสิต โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบและจัดตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตจากตัวแทนอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตของภาควิชาร่วมเป็นคณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะ ฯ เพื่อร่วมวางแผนพัฒนากิจกรรมของนิสิตในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมให้แก่นิสิต เพื่อเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (ใช้ปีการศึกษา 2551 1มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552) ข้อมูล ณ วันที่ 31 เมษายน 2552
  หน่วย จิตวิทยา นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา ประวัติศาสตร์ ภาษาตะวันตก ภาษาตะวันออก ภาษาไทย ภูมิศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา ศูนย์ภาษา ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เกาหลี

สำนักงานคณบดี

รวม
46. ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการนักศึกษา (เทียบจากค่า 5 ระดับ)
ค่าเฉลี่ย 1-5                              
3.58
47. จำนวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
5
7
2
5
1
6
4
0
0
4
1
0
0
0
6
41
47.1 จำนวนกิจกรรมวิชาการ
โครงการ/กิจกรรม
4
6
1
5
1
6
4
4
1
5
37
47.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
คน
340
1,411
30
296
180
546
256
42
40
     
1,067
4,208
47.3 จำนวนกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการ/กิจกรรม
1
3
1
0
0
1
0
0
0
2
8
47.4 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
คน
80
555
120
0
0
150
0
0
0
     
600
1,505
47.5 จำนวนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม
2
1
0
2
0
1
0
0
1
1
8
47.6 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
คน
140
155
0
192
0
133
0
0
40
     
25
685
47.7 จำนวนกิจกรรมนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม
3
1
2
4
1
3
1
1
0
5
21
47.8 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
คน
350
155
150
144
180
330
20
30
0
     
1,067
2,426
47.9 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรร
โครงการ/กิจกรรม
1
0
1
4
1
1
1
0
0
0
9
47.10 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
คน
150
0
120
144
180
120
100
0
0
     
0
814

| ©2008 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา