องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

| ตัวบ่งชี้ที่ 3.1| ตัวบ่งชี้ที่ 3.2| รายงานผลการดำเนินงานตาม Action Plan ปี2553 ไตรมาส3-4 |รายงานโครงการพัฒนานิสิต |คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต | ทุนการศึกษา |  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

เกณฑ์มาตรฐาน

โครงการ/ กิจกรรม ที่กำหนดตามแผนปรับปรุงคุณภาพ

ผลดำเนินงาน

ปี 2553

ผู้รับผิดชอบ

1. มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

- หน่วยกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิต นักศึกษาทุกคน ทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารทั่วไป การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตทุกวิชาเอก และเฉพาะรายบุคคลกรณีที่มีปัญหาในด้านการเรียน ทุนการศึกษา โดยจัดทำตารางอาจารย์ผู้มีหน้าที่บริการให้คำปรึกษาแก่นิสิต สถานที่ให้บริการ ณ ห้องกิจการนิสิต หน่วยกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องให้บริการ และอำนวยความสะดวกกับนิสิตที่ทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

- ภาควิชาจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาโดยจัดตาราง Office Hour ของคณาจารย์โดยแจ้งไว้ในตารางสอน

  มี

- คณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชา

- ภาควิชา

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

- หน่วยกิจการนิสิต

- สโมสรนิสิต

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

- จัดให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนิสิต และนักศึกษาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว แผ่นพับ เว็บไซต์ของคณะฯ และทางโทรศัพท์ และอื่น ๆ โดยให้บริการด้านแหล่งทุนการศึกษา ทุนวิจัย หน่วยงานหางาน หน่วยงานรับนิสิตฝึกงาน การประกวดกิจกรรมนิสิต ฯลฯ

มี 

- คณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชา

- ภาควิชา

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

- หน่วยกิจการนิสิต

- สโมสรนิสิต

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา

- คณะฯ มีการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตทางด้านวิชาการและประสบการณ์การทำงานก่อนที่นิสิตจะสำเร็จการศึกษา โดยขอเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ และประสบการณ์ทำงานสาขาต่าง ๆ นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพตามความถนัดของแต่ละบุคคล ได้แก่ โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

- ภาควิชาภาษาตะวันออกจัดโครงการแนะแนวอาชีพ

  มี

- คณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชา

- ภาควิชา

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

- หน่วยกิจการนิสิต

- สโมสรนิสิต

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า

- หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับศิษย์เก่า ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ทางจดหมายข่าว เว็บไซต์คณะฯสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรม การประชุมวิชาการ แหล่งทุนวิจัย แหล่งทุนการศึกษาต่อสำหรับศิษย์เก่า การส่งข้อมูลของคณะให้แก่บุคลากรของคณะและศิษย์เก่าทางอีเมล

- ภาควิชาภาษาตะวันออกมีการส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่ศิษย์เก่าเช่น เรื่องทุนการศึกษาต่อ การรับสมัครงาน และข้อมูลใหม่ๆ ทางด้านวิชาการของภาควิชา

  มี

- คณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชา

- ภาควิชา

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

- หน่วยกิจการนิสิต

- สโมสรนิสิต

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า

- จัดโครงการเพื่อพัฒนาให้ความรู้กับศิษย์เก่า โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านสาขาอาชีพต่าง ๆ บรรยายให้กับศิษย์เก่า ได้แก่

1. ปัจฉิมนิเทศและพี่บัณฑิตพบน้อง จัดโดยภาควิชาภาษาไทย

2.โครงการ Home comming day จัดโดยภาควิชาสารสนเทศศึกษา

3. โครงการไหว้ครูภาควิชาจิตวิทยา

โครงการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า

  มี

- คณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชา

- ภาควิชา

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

- หน่วยกิจการนิสิต

- สโมสรนิสิต

6. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

- ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า=3.61

  มี

- คณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชา

- ภาควิชา

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

- หน่วยกิจการนิสิต

- สโมสรนิสิต

7. มีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา

- นำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิตในปีต่อไป

มี 

- หน่วยกิจการนิสิต

- คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6 ข้อ

มีการดำเนินการ

7 ข้อ

ผลประเมินปีการศึกษา 2553

เป้าหมาย

ผลดำเนินงาน

คะแนน

หมายเหตุ

6 ข้อ

7 ข้อ

5

 

หลักฐานอ้างอิง

หลักฐานอ้างอิง

แหล่งข้อมูล

-- หน่วยกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิต นักศึกษาทุกคน ทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารทั่วไป การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตทุกวิชาเอก และเฉพาะรายบุคคลกรณีที่มีปัญหาในด้านการเรียน ทุนการศึกษา โดยจัดทำตารางอาจารย์ผู้มีหน้าที่บริการให้คำปรึกษาแก่นิสิต สถานที่ให้บริการ ณ ห้องกิจการนิสิต หน่วยกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องให้บริการ และอำนวยความสะดวกกับนิสิตที่ทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

- ภาควิชาจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาโดยจัดตาราง Office Hour ของคณาจารย์โดยแจ้งไว้ในตารางสอน

- หน่วยกิจการนิสิต

 

 

 

 

 

- ตารางสอนของคณาจารย์

- โครงการพัฒนานิสตและศิษย์เก่า

 

- ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

- หน่วยกิจการนิสิต

- คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต

 

- เว็บไชต์คณะ

 

- การส่งข้อมูลของคณะให้แก่บุคลากรของคณะและศิษย์เก่าทางอีเมล

 

กลับ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

เกณฑ์มาตรฐาน

โครงการ/ กิจกรรม ที่กำหนดตามแผนปรับปรุงคุณภาพ

ผลดำเนินงาน

ปี 2553

ผู้รับผิดชอบ

1. สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน

- จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

แผน Action Plan ด้านพัฒนานิสิตของภาควิชา และหน่วยกิจการนิสิต

มี

- คณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชา

- ภาควิชา

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

- หน่วยกิจการนิสิต

- สโมสรนิสิต

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

- โครงการอบรมประกันคุณภาพแก่บุคลากรและนิสิต

- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ จัดโดยหน่วยกิจการนิสิต

- โครงการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมนิสิต จัดโดยหน่วยกิจการนิสิต

 

มี

- คณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชา

- ภาควิชา

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

- หน่วยกิจการนิสิต

- สโมสรนิสิต

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสำหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- คณะฯ สนับสนุนการจัดโครงการพัฒนานิสิตครบทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวที่เน้นการพัฒนาสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ให้มีจิตสำนึกที่ดี มีจรรยาบรรณต่อสาขาวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท

มี

- คณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชา

- ภาควิชา

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

- หน่วยกิจการนิสิต

- สโมสรนิสิต

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน

- นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนากิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อสร้างเครือข่ายภายในสถาบันเดียวกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมสำหรับนิสิต นักศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนิสิต ให้นิสิตเข้าใจในระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

- โครงการ "กีฬานานาชาติสัมพันธ์" ของภาควิชาศาสนาและปรัชญา ( โครงการพัฒนานิสิต)

มี

- คณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชา

- ภาควิชา

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

- หน่วยกิจการนิสิต

- สโมสรนิสิต

5. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

- ภาควิชาและหน่วยกิจการนิสิตประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน Action Plan ด้านพัฒนานิสิต

มี

- คณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชา

- ภาควิชา

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

- หน่วยกิจการนิสิต

- สโมสรนิสิต

6. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

- ในการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านพัฒนานิสิตในปีถัดไป ภาควิชา หน่วยกิจการนิสิตจะดูผลจากรายงานผลการดำเนินงานตามแผน Action Plan ด้านพัฒนานิสิต และเกณฑ์ประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนานิสิต

มี

- คณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชา

- ภาควิชา

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

- หน่วยกิจการนิสิต

- สโมสรนิสิต

 

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6 ข้อ

ผลประเมินปีการศึกษา 2553

เป้าหมาย

ผลดำเนินงาน

คะแนน

หมายเหตุ

6 ข้อ

6 ข้อ

5

หลักฐานอ้างอิง

หลักฐานอ้างอิง

แหล่งข้อมูล

- แผน Action Plan ด้านพัฒนานิสิตของภาควิชา และหน่วยกิจการนิสิต

 

- โครงการอบรมประกันคุณภาพแก่บุคลากรและนิสิต

 

- โครงการพัฒนานิสิตครบทั้ง 5 ด้าน

 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผน Action Plan ด้านพัฒนานิสิต

 

กลับ