องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 | Action Plan 2554 ภาควิชา / สำนักงานคณบดีและศูนย์| รายงานผลการดำเนินงานตาม Action Plan 2554 | แผนยุทธศาสตร์ คณะ พ.ศ. 2554-2563 | Strategy Map | โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ |

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

เกณฑ์มาตรฐาน โครงการ/ กิจกรรม ที่กำหนดตามแผนปรับปรุงคุณภาพ ผลดำเนินงาน ปี 2554 ผู้รับผิดชอบ
1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)

- คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะ- โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์- การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2553 และหน่วย แผนงานได้นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ ต่อคณะกรรมการบริการคณะในวาระที่ 4.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 19 สิงหาคม 2553

- คณะกรรมการประจำคณะได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ คณะ พ.ศ. 2554-2563 และให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ ในการจัดทำแผน Action Plan ตามวาระที่ 4.2 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 28 ตุลาคม 2553

- เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์ คณะ พ.ศ. 2554-2563 โดยเสนอทบทวนการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดบางตัวบ่งชี้ วาระที่4.2 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และคณะได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์คณะฯ ในปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้ภาควิชา ศูนย์เกาหลี ศูนย์ภาษา ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณบดี ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ

มี - คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะ- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ - หน่วยแผนงาน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน - ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะฯไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดยให้ทุกภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะฯ เขียนแผนดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้แก่ Action Plan 2554 ภาควิชา / สำนักงานคณบดีและศูนย มี - รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ - หน่วยแผนงาน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - แปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปีครบ 5 พันธกิจ คือ 1. วิจัย และสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. บริการวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สังคม 4. ทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะและบุคลากรให้มีคุณธรรม และขีดสมรรถนะสูง ได้แก่ให้ภาควิชา สำนักงานคณบดีเขียนแผนการดำเนินงานประจำปีAction Plan 2554 ภาควิชา / สำนักงานคณบดีและศูนย)ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และพันกิจของคณะฯ มี - รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ - หน่วยแผนงาน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี
- ค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะฯ
มี - รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ - หน่วยแผนงาน
5. มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีครบ 4 พันธกิจ - รายงานผลการดำเนินงานตาม Action Plan 2554 ทุกภาควิชา ศูนย์เกาหลี ศูนย์ภาษา ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณบดี ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะจะครบทั้ง 5 พันธกิจของคณะฯ ที่ตั้งไว้ มี - รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ - หน่วยแผนงาน - ภาควิชา
6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา คณะติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร ดังนี้ - รายงานผลการดำเนินงานตามแผน Action Plan เดือน กรกฎาคม 2553 - กันยายน 2553 วาระที่ 4.5 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 6/2553 วันที่ 23 ธันวาคม 2553 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผน Action Plan ปีงบประมาณ 2553 วาระที่4.3 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554   มี - รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ - หน่วยแผนงาน - คณบดี
7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา - คณะฯ มีประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วาระที่4.4 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มี - รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ - หน่วยแผนงาน - คณบดี - คณะกรรมการประจำคณะ
8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี - จากการนำผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วาระที่4.4 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการประจำคณะได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะนำไปปรับปรุงผลการดำเนินงานของคณะดังนี้- ตัวชี้วัด 8 ผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ยังไม่บรรลุเป้าหมาย คณะควรวางแผนหรือเสนอแนวทางที่จะทำให้ผลการดำเนินงานบรรลุ- ให้ภาควิชา/ศูนย์ เขียนผลความต้องการชุมชนไว้ในหลักการและเหตุผลในโครงการบริการวิชาการ กรณีโครงการบริการวิชาการที่เป็นโครงการต่อเนื่องให้เขียนผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลการประเมินดครงการที่จัดไปแล้ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานประเมินตัวชี้วัดที่10 คณะมีโครงการบริการวิชาการที่สนองความต้องการชุมชน มี - รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ - หน่วยแผนงาน - คณบดี - ภาควิชา

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6 หรือ 7 ข้อ

มีการดำเนินการ 8 ข้อ

ผลประเมินปีการศึกษา 2554

เป้าหมาย

ผลดำเนินงาน

คะแนน

หมายเหตุ

8 ข้อ

8 ข้อ

5

 

หลักฐานอ้างอิง

เกณฑ์ข้อ หลักฐานอ้างอิง
1

- คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะ- โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์- การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วาระที่ 4.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 19 สิงหาคม 2553- วาระที่ 4.2 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 28 ตุลาคม 2553 - วาระที่4.2 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

- แผนยุทธศาสตร์ คณะ พ.ศ. 2554-2563

- ตัวอย่างรายละเอียดตัวชี้วัด

2
- Action Plan 2554 ภาควิชา / สำนักงานคณบดีและศูนย
3
- Action Plan 2554 ภาควิชา / สำนักงานคณบดีและศูนย
4
- ค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะฯ
5
- รายงานผลการดำเนินงานตาม Action Plan 2554
6
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผน Action Plan เดือน กรกฎาคม 2553 - กันยายน 2553 วาระที่ 4.5 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 6/2553 วันที่ 23 ธันวาคม 2553 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผน Action Plan ปีงบประมาณ 2553 วาระที่4.3 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
7
- ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วาระที่4.4 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
8
- การนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการประจำคณะ ไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี

กลับ