องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 | โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | รายงานผลการดำเนินงานตามAction Plan2554 ไตรมาส3-4 | รายงานโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | VDO งานสงกรานต์2554 | ผลประเมินโครงการสงกรานต์ 2554 |

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

เกณฑ์มาตรฐาน

โครงการ/ กิจกรรม ที่กำหนดตามแผนปรับปรุงคุณภาพ

ผลดำเนินงาน

ปี 2554

ผู้รับผิดชอบ

1. มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

- คณะฯ มีการกำหนดนโยบายการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดผู้รับผิดชอบ โดยกำหนดใน นโยบายและมาตรฐานการดําเนินงาน ให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใน Action Plan

มี

- ภาควิชาศาสนาและปรัชญาและภาควิชาอื่นๆ

- สำนักงานคณบดี

- สโมสรนิสิต

2. มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

- คณะฯ และภาควิชามีการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและบางโครงการมีการบูรณาการโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

ได้แก่..1...................................................................................ภาควิชา.......................

  มี

- ภาควิชาศาสนาและปรัชญาและภาควิชาอื่นๆ

- สำนักงานคณบดี

- สโมสรนิสิต

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ได้แก่โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา โครงการทำบุญคณะฯ โครงการงานเกษียณ ทำบุญงานเทศน์มหาชาติ รดน้ำดำหัววันสงกรานต์ ...................................................... บนเครือข่าย YouTube และ Facbook ของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและของภาควิชา

  มี

- ภาควิชาศาสนาและปรัชญาและภาควิชาอื่นๆ

- สำนักงานคณบดี

- สโมสรนิสิต

4. มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

- คณะฯ มีนโบายการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งส่งเสริมให้ภาควิชาจัดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาได้แก่ภาควิชาศาสนาปรัชญา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันตก ในระดับคณะฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดด้านทำนุบำรุงรักษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมตัวชี้วัดที่ 21-22 ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ มหาวิทยาลัยบูรพา พศ. 2554-2563 รายละเอียดได้แก่ ตัวชี้วัด21 ร้อยละของจำนวนบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาหรือทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่อจำนวนบุคลากรแลนิสิตทั้งหมด เป้าหมายปีงบประมาณ 2554 ร้อยละ 40 ผลการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ.......................

ตัวชี้วัดที่ 22 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือภูมิปัญญาหรือทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป้าหมายปีงบประมาณ 2554 ร้อยละ 1 ผลการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ.......................

  มี

- ภาควิชาศาสนาและปรัชญาและภาควิชาอื่นๆ

- สำนักงานคณบดี

- สโมสรนิสิต

5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

- นำผลประเมินโครงการเสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 เพื่อขอข้อเสนอแนะ ภาควิชาและสำนักงานคณบดีได้นำข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมในปีต่อไป

  มี

- ภาควิชาศาสนาและปรัชญาและภาควิชาอื่นๆ

- สำนักงานคณบดี

- สโมสรนิสิต

6. มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

- ศาสตราจารย์ ธวัช ปุณโณธก อาจารย์ประจำ สาขาวิชาไทยศึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติสาขาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

  มี

 

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ

ผลประเมินปีการศึกษา 2554

เป้าหมาย

ผลดำเนินงาน

คะแนน

หมายเหตุ

4 ข้อ

6 ข้อ

5

 

หลักฐานอ้างอิง

เกณฑ์ข้อ

หลักฐานอ้างอิง

1

- คณะฯ มีการกำหนดนโยบายการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดผู้รับผิดชอบ โดยกำหนดใน นโยบายและมาตรฐานการดําเนินงาน ให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใน Action Plan

2

- คณะฯ และภาควิชามีการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและบางโครงการมีการบูรณาการโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

3

- เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน บนเครือข่าย YouTube และ Facbook ของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

4

- ตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงรักษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ มหาวิทยาลัยบูรพา พศ. 2554-2563

- ตัวชี้วัด21 ร้อยละของจำนวนบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาหรือทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่อจำนวนบุคลากรแลนิสิตทั้งหมด เป้าหมายปีงบประมาณ 2554 ร้อยละ 40 ผลการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ.......................

- ตัวชี้วัดที่ 22 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือภูมิปัญญาหรือทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป้าหมายปีงบประมาณ 2554 ร้อยละ 1 ผลการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ.......................

5
- วาระคณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554
6

- ศาสตราจารย์ ธวัช ปุณโณธก อาจารย์ประจำ สาขาวิชาไทยศึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติสาขาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กลับ