ขอบข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบจัดระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เช่น พัฒนาระบบ SAR Online พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเลกทรอนิกส์ จัดอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของคณะ ประกอบด้วย 14 หน่วยงาน ได้แก่ 10 ภาควิชา 1 สาขาวิชา 2 ศูนย์(ศูนย์เกาหลี ศูนย์ภาษา )และ สำนักงานคณบดีข่าวประชาสัมพันธ์

  การตรวจประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 - 15 ก.ย. 60 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา