ขอบข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบจัดระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น พัฒนาระบบ SAR Online พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเลกทรอนิกส์ จัดอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของคณะ ประกอบด้วย 13 หน่วยงาน ได้แก่ 10 ภาควิชา 1 สาขาวิชา 1 ศูนย์(ศูนย์เกาหลีศึกษา) และ สำนักงานคณบดีข่าวประชาสัมพันธ์

  การตรวจประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 - 15 ก.ย. 60 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา