• สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการกับ 3 มหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Professional​

Consulting​

Add some text here to describe your services to the page visitors.​

Service Title

Feature

Activity 2

FAREWELL PATY ภาควิชาภาษาตะวันตกจัดกิจกรรม FAREWELL PARTY  เพื่อแสดงวามยินดีและฉลองความสำเร็จให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2560  ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร รวมกว่า  200 คน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม ครั้งที่ 3  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรม A-one the Royal Cruise เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมของคณาจารย์ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระหว่างนักวิจัยด้วยกัน…